Skauting

Skautské hnutí je dobrovolné, nepolitické a výchovné hnutí, které je přístupné všem mladým lidem bez ohledu na jejich pohlaví, původ, rasu nebo náboženské vyznání. 

Skauting je založen na třech základních principech:

  • Odpovědnost vůči Bohu / Nejvyšší Pravdě a Lásce
  • Odpovědnost vůči ostatním
  • Odpovědnost vůči sobě 

Jeho posláním je budovat lepší svět prostřednictvím skautské výchovy, která se uskutečňuje dle dané věkové kategorie rozdílně. 

Věkové kategorie

Vlčata/Světlušky

 

 

 

Jsou děti od 6 do 10 nebo 11 let. Je to nejmladší kategorie v našem oddíle. Máme 4 družiny vlčat, které se nazývají šestky – Zelená, Modrá, Červená a Šedá. Vlčata skládají vlčácký slib a řídí se zákonem a heslem.

 

 

 

 

 

Skauti/skautky

 

 

 

Do skautských družin chodí kluci, kteří jsou příliš staří na vlčáckou kategorii. Složením skautského slibu se zavazují žít v souladu se skautskými principy.

 

 

 

 

 

Roveři/rangers

 

 

Když člověk začne dospívat, tak mu pomalu začne připadat program ve skautské družině příliš jednoduchý a “dětinský”. Proto se nejpozději v 15 letech přechází ze skautské družiny do družiny vedení – Medvědů. I v jiných oddílech jsou takové družiny vedení a existují i tzv. kmeny. Ty jsou složeny z družin roverů (kluků i holek), u nás existuje roverský kmen Vestigo.

 

 

 

 

Oldskauti

Nejstarší skauti, většinou bývalí vedoucí, se nazývají oldskauti. Jsou to lidé, kteří už oddíly i družiny předali mladší krvi. Tito lidé často působí ve vyšší úrovni střediska, jehož součástí jsou všechny oddíly v Řečkovicích.

Zákon, heslo a slib

Skautská výchova je především sebevýchovou, ve které hraje klíčovou roli upřímný a dobrovolný závazek mladého člověka snažit se žít podle skautských principů, které jsou vtěleny do skautského slibu a zákona. Skautský slib a zákon jsou středobodem skautské výchovné metody a základní oporou duchovního života. Řídí se jimi celé skautské hnutí, inspirují rozhodování a utvářejí ideální chování a jednání pro všechny naše aktivity a interakce.

Vlčata

Jak je zmíněno výše, tak i vlčata mají svůj slib a zákon. Zákon vyjadřuje poslušnost vůči starším, vedoucím, rodičům a autoritám, slib zase závazek, že vlče bude společně se smečkou žít dle skautských hodnot. Heslo vyjadřuje snahu po co nejlepším výsledku jeho činů.

Vlče/​světluška/žabička

  • mluví pravdu,
  • dodržuje pravidla,
  • pomáhá druhým,
  • překonává samo/​sama sebe,
  • pečuje o sebe a své okolí.

Konej dobro.

Slibuji, že se budu snažit chovat podle zákona vlčat

a spolu s ostatními hledat nejvyšší Pravdu a Lásku.

(K tomu mi dopomáhej Bůh).

Buď lepší dnes než včera!

Skauti

Jakmile se člověk stane skautem a složí slib, tak se stává právoplatným členem skautského oddílu. Zavazuje se tak dodržovat slib skautů a žít podle skautského zákona. To platí i pro všechny starší – rovery i oldskauty. I ti si řikají skauti, pouze jejich věková kategorie je už jiná. 

1. Skaut je pravdomluvný
2. Skaut je věrný a oddaný
3. Skaut je prospěšná a pomáhá jiným
4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta
5. Skaut je zdvořilý
6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských
7. Skaut je poslušný rodíčů, představených a vůdců
8. Skaut je veselé mysli
9. Skaut je hospodárný
10. Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích

Buď připraven!

Slibuji na svou čest jak dovedu nejlépe,

sloužit Nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,

plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,

duší i tělem být připraven pomáhat vlasti i bližním. 

K tomu mi dopomáhej Bůh

Každý den alespoň jeden dobrý skutek!