Skauting

Skautské hnutí je dobrovolné, nepolitické a výchovné hnutí, které je přístupné všem mladým lidem bez ohledu na jejich pohlaví, původ, rasu nebo náboženské vyznání. 

Skauting je založen na třech základních principech:

  • Odpovědnost vůči Bohu / Nejvyšší Pravdě a Lásce
  • Odpovědnost vůči ostatním
  • Odpovědnost vůči sobě 

Jeho posláním je budovat lepší svět prostřednictvím skautské výchovy, která se uskutečňuje dle dané věkové kategorie rozdílně. 

Věkové kategorie

Vlčata/Světlušky

 

 

 

Jsou děti od 6 do 10 nebo 11 let. Je to nejmladší kategorie v našem oddíle. Máme 4 družiny vlčat, které se nazývají šestky – Zelená, Modrá, Červená a Šedá. Vlčata skládají vlčácký slib a řídí se zákonem a heslem.

 

 

 

 

 

Skauti/skautky

 

 

 

Do skautských družin chodí kluci, kteří jsou příliš staří na vlčáckou kategorii. Složením skautského slibu se zavazují žít v souladu se skautskými principy.

 

 

 

 

 

Roveři/rangers

 

 

Když člověk začne dospívat, tak mu pomalu začne připadat program ve skautské družině příliš jednoduchý a “dětinský”. Proto se nejpozději v 15 letech přechází ze skautské družiny do družiny vedení – Medvědů. I v jiných oddílech jsou takové družiny vedení a existují i tzv. kmeny. Ty jsou složeny z družin roverů (kluků i holek), u nás existuje roverský kmen Vestigo.

 

 

 

 

Oldskauti

Nejstarší skauti, většinou bývalí vedoucí, se nazývají oldskauti. Jsou to lidé, kteří už oddíly i družiny předali mladší krvi. Tito lidé často působí ve vyšší úrovni střediska, jehož součástí jsou všechny oddíly v Řečkovicích.

Zákon, heslo a slib

Skautská výchova je především sebevýchovou, ve které hraje klíčovou roli upřímný a dobrovolný závazek mladého člověka snažit se žít podle skautských principů, které jsou vtěleny do skautského slibu a zákona. Skautský slib a zákon jsou středobodem skautské výchovné metody a základní oporou duchovního života. Řídí se jimi celé skautské hnutí, inspirují rozhodování a utvářejí ideální chování a jednání pro všechny naše aktivity a interakce.

Vlčata

Jak je zmíněno výše, tak i vlčata mají svůj slib a zákon. Zákon vyjadřuje poslušnost vůči starším, vedoucím, rodičům a autoritám, slib zase závazek, že vlče bude společně se smečkou žít dle skautských hodnot. Heslo vyjadřuje snahu po co nejlepším výsledku jeho činů.

Vlče se nikdy nepoddá samo sobě,

vlče se vždy poddá starému vlku.

Naší snahou nejlepší buď čin!

Slibuji, že se vynasnažím, 

být poslušným vlčetem své smečky,

se kterou budu hledat Nejvyšší Pravdu a Lásku,

že každý den vykonám dobrý skutek.

K tomu mi dopomáhej Bůh

Skauti

Jakmile se člověk stane skautem a složí slib, tak se stává právoplatným členem skautského oddílu. Zavazuje se tak dodržovat slib skautů a žít podle skautského zákona. To platí i pro všechny starší – rovery i oldskauty. I ti si řikají skauti, pouze jejich věková kategorie je už jiná. 

1. Skaut je pravdomluvný
2. Skaut je věrný a oddaný
3. Skaut je prospěšná a pomáhá jiným
4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta
5. Skaut je zdvořilý
6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských
7. Skaut je poslušný rodíčů, představených a vůdců
8. Skaut je veselé mysli
9. Skaut je hospodárný
10. Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích

Buď připraven!

Slibuji na svou čest jak dovedu nejlépe,

sloužit Nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,

plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,

duší i tělem být připraven pomáhat vlasti i bližním. 

K tomu mi dopomáhej Bůh

Každý den alespoň jeden dobrý skutek!